Projektet

Së bashku për një mjedis të përmirësuar në Bashkimin Evropian

Emri i organizatës: Shoqata Egnatia, Librazhd
SG-33 (Legjislacioni horizontal)

Vendndodhja: Librazhd
Përshkrim i shkurtër: Projekti synon të rrisë ndërgjegjësimin e komuniteteve lokale në tre fshatra në zonën e mbrojtur Shebenik-Jabllanicë. Gjithashtu, projekti do të përmirësojë bashkëpunimin me njësitë e reja të qeverisjes vendore dhe administratën e zonave të mbrojtura. Po ashtu, synohet të rritet roli i komunitetit në mbrojtjen e mjedisit kundrejt ndërtimit të HEC-ve të vogla.

Ruajta e natyres dhe zhvillimi i qendrueshem pergjat brezit te gjelber ne Shqiperi

#PPNEA,#EUROTATUR, @ BfN Agjencia Federale e Gjermanisё pёr Ruajtjen e Natyrёs @AdZM Qarku Elbasan @eGNATIA:Promovimi i burimeve alternative i të ardhurave për komunitetet vendore-Kultivimi i lajthisë i cili po zbatohet në Rajcë të Bashkisë së Përrenjasit.
Mbështetja e banorëve të këtijë për kultivimin e drurëve frutore si një mundësi zhvillimi për agroturizmit në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë.

Zbatimin e Legjislacionit Horizontal dhe Promovimi i OSHC-ve

Gjimnazi Zgosht-Librazhd: Gjate trajnimit me specialiste mjedisi,pyjeve,AzDM Elbasan,bashkise Librazhd,mesues, nxenes,studente perf.te komunitetit etj. mundesuar nga #REC Albania,ne kuader te projektit #ACHIEVBE. Nisma vendore mbi zbatimin e legjislacionit horizontal dhe promovimi i OSHC-ve.

Promovimi i burimeve alternative i të ardhurave për komunitetet vendore

#PPNEA, EURONATUR,  BfN Agjencia Federale e Gjermanisё pёr Ruajtjen e Natyrёs AdZM Librazhd,
Qarku Elbasan:Promovimi i burimeve alternative i të ardhurave për komunitetet vendore. Kultivimi i lajthisë i cili po zbatohet në Rajcë të Bashkisë së Përrenjasit.
Mbështetja e banorëve të këtijë për kultivimin e drurëve frutore si një mundësi zhvillimi për agroturizmit në Parkun Kombëtar Shebenik-Jabllanicë.

Shoqeria Civile Shqipetare per nje mjedis Europian

Bashkëpunimin me: Qendrën Rajonale të Mjedisit (REC) Qendra Rajonale e Mjedisit për Evropën Qendrore dhe Lindore (REC). PPNEA Shoqata për Ruajtjen e Mjedisit në Shqipëri / Protection and Preservation of Natural Environment in Albania